Onze advocaten verzorgen regelmatig bijdragen aan diverse tijdschriften op het gebied van het bestuursrecht en omgevingsrecht. Hieronder is een overzicht opgenomen van de publicaties vanaf 2012. Tevens zijn deze online te raadplegen door op de desbetreffende publicatie te klikken.

Annotaties

 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 19 juli 2017,  ECLI:NL:RVS:2017:1939
  bestemmingsplan "Steenderen; herziening bedrijfsterrein Aviko", gemeente Bronckhorst
  Dat het relativiteitsvereiste zich niet verzet tegen de inhoudelijke beoordeling van een beroepsgrond met betrekking tot de m.e.r.-beoordeling, betekent niet dat binnen die beroepsgrond ook met succes een beroep kan worden gaan op milieuaspecten die niet strekken tot bescherming van de belangen van degene die zich op de gebrekkigheid van de m.e.r.-beoordeling beroept; de enkele omstandigheid dat de echtgenoot van een bepaald raadslid werkzaamheden verricht voor Aviko is geen bijkomende omstandigheid die maakt dat het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in strijd is met art. 2:4 Awb; een bestemmingsplanregel dat er voldoende parkeergelegenheid moet zijn, is onvoldoende duidelijk
 • annotatie A.G.A. Nijmeijer en M.A.A. Soppe
  AbRvS 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1192, TBR 2017/99
  omgevingsvergunning realiseren van tijdelijke losvoorziening, gemeente Weesp
  Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan. Voor toepassing kruimelgevallenregeling is van belang of er sprake is van een activiteit als bedoeld in kolom 1 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Kolom 2 (drempelwaarden) is in dat kader niet relevant; Toetsing relativiteit: art. 5 lid 6 bijlage II Bor is een regel gesteld in het kader van de goede ruimtelijke ordening
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:694, M en R 2017/72
  bestemmingsplan "Hornbach Duiven", gemeente Duiven
  Bij het bepalen van de m.e.r.-(beoordelings)plicht van een bestemmingsplan ingevolge Besluit m.e.r. dient te worden uitgegaan van de feitelijk bestaande (planologisch legale) situatie; niet iedere (wijziging van een) stedelijke ontwikkeling is een wijziging van een stedelijk ontwikkelingsproject
 • annotatie M.A.A. Soppe
  Vz. AbRvS 7 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:561, M en R 2017/83
  omgevingsvergunning ten behoeve van de winning van aardgas, ministerie EZ
  Uitleg onderdeel C-17.2 Besluit mer waarin de eenheid m3 (voor aardgaswinning) wordt gehanteerd; anders dan de rechtbank acht de voorzieningenrechter niet uitgesloten dat eenheid Nm3 (in plaats van Sm3) mag worden gehanteerd waardoor niet zeker is dat een MER had moeten worden opgesteld
 • annotatie J. Gundelach
  AbRvS 7 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:288, M en R 2017/57
  uitwerkingsplan "Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking)", gemeente Amsterdam
  boomvalk heeft geen jaarrond beschermd nest
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 14 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3331, M en R 2017/39
  omgevingsvergunning realisatie drie windturbines, gemeente Vianen
  aan een omgevingsvergunning voor de activiteit beperkte milieutoets kunnen geen voorschriften worden verbonden; aan een omgevingsvergunning bouwen kunnen geen voorschriften worden verbonden die zien op gebruik dan wel op milieuaspecten
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3170, M en R 2017/92
  watervergunning revitaliseren van de jachthaven De Rosslag te Herten, ministerie
  geen m.e.r.-beoordelingsplicht voor niet in kolom 4 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit mer opgenomen besluiten
 • annotatie J. Gundelach
  AbRvS 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3189, AB 2017/28
  opschorting beslistermijn aanvraag om bestemmingsplanvaststelling, gemeente Reusel-De Mierden
  opschorting beslistermijn aanvraag om bestemmingsplan-vaststelling
 • annotatie J. Gundelach
  AbRvS 15 november 2016, nr. 201603381/1/R4, M en R 2017/13
  vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend voor het ontgronden van voormalige landbouwpercelen in eigendom van Staatsbosbeheer ten behoeve van herstel van natuurwaarden, GS Noord-Brabant
  Ook m.e.r.-plicht voor functionele/secundaire ontgronding, is winning oppervlaktedelstoffen
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2988, M en R 2017/35
  projectplan "Versterking Waddenzeedijk Texel secties 1 tot en met 8 en sectie 10", GS Noord-Holland
  geen redelijkerwijs in m.e.r. in beschouwing te nemen alternatief als er sprake is van onzekerheden en extra kosten
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2535, M en R 2016/149
  omgevingsvergunning voor een afvalstoffeninrichting, gemeente Son en Breugel
  inhoudelijk deugdelijke informele m.e.r.-beoordeling volstaat ook al is een formele m.e.r.-beoordeling vereist
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1944, M en R 2017/18
  bestemmingsplan "Zwartemeer, Sportlandgoed", gemeente Emmen
  planologische vergelijking bij bepalen m.e.r.-(beoordelings)plicht bestemmingsplan
 • annotatie, M.A.A. Soppe
  AbRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:465, M en R 2016/78
  inpassingsplan "Inpassingsplan DW380 Doetinchem-Voorst", ministerie EZ
  bepalen en effectueren m.e.r.-plicht bij grensoverschrijdende projecten/activiteiten
 • annotatie, J. Gundelach
  AbRvS 13 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:987, M en R 2016/96
  bestemmingsplan "1e herziening Buitengebied 2015", gemeente Korendijk
  Geen sprake van een nieuwe stedelijke voorziening in de zin van de Verordening Ruimte 2014, nu het vorige onherroepelijke bestemmingsplan de nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf ook al mogelijk maakte en er geen nieuw beslag op de ruimte plaatsvindt. Aan de verschuiving van het bouwvlak wordt geen betekenis toegekend.
 • annotatie J. Kevelam en M.A.A. Soppe
  AbRvS 27 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:155, M en R 2016/64
  omgevingsvergunning voor het realiseren van een proefboorlocatie, gemeente Westerveld
  Eventuele toekomstige gaswinning hoeft niet te worden betrokken bij de beoordeling of in verband met de exploratieboring een milieueffectrapport moet worden gemaakt.
 • annotatie J. Kevelam en M.A.A. Soppe
  AbRvS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3578, M en R 2016/63
  instemmingsbesluit winningsplan Groningen, ministerie EZ
  Instemmingsbesluit is geen plan ex art. 19j Nbw 1998 en evenmin een project-m.e.r.-plichtig besluit.
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:482, M en R 2016/69
  omgevingsvergunning voor het realiseren van een varkensbedrijf, gemeente Reusel-De Mierden
  voorzienbaarheidscriterium ook relevant voor activiteiten in bijlage Besluit m.e.r. waar in de omschrijving de term “capaciteit” niet voorkomt (zoals in C-14)?
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 23 december 2015; ECLI:NL:RVS:2015:3949, M en R 2016/52
  revisievergunning ten behoeve van inrichting, gemeente Lochem
  wijziging vergunningvoorschrift maximale geluidsniveaus van een kartbaan impliceert geen wijziging in de zin van D-43 Besluit m.e.r.
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3557, M en R 2016/14
  omgevingsvergunning voor varkenshouderij en wormenkwekerij, gemeente Reusel-De Mierden
  Als het relativiteitsvereiste zich niet verzet tegen de inhoudelijke beoordeling van een beroepsgrond met betrekking tot de m.e.r.-beoordeling, dan kan een beroep worden gedaan op alle aspecten waarmee bij de beoordeling of een MER opgesteld dient te worden, rekening moet worden gehouden
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 5 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2457, M en R 2015/156
  bestemmingsplannen "Buitengebied, [locatie]", gemeente Oldebroek
  De in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte recycling is niet begrepen onder onderdeel D-18.1 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. nu er niet (primair) sprake is van de verwijdering van afvalstoffen. Daarbij kent de Afdeling betekenis toe aan de definities in art. 1.1 Wm.
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 19 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2631, M en R 2015/143
  bestemmingsplannen "Buitengebied 2012, Verlengde Helakkerstraat" en "Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg", gemeente Rucphen
  Als een activiteit (zoals een weg) niet beantwoordt aan de omschrijving in kolom 1 van onderdeel D van het Besluit m.e.r., behoeft reeds om die reden geen informele (vormvrije) m.e.r.-beoordeling te worden verricht
 • annotatie M.A.A. Soppe
  Rb Oost-Brabant 2 juli 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:3318, M en R 2015/121
  omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het oprichten en in werking hebben van 5 windturbines, gemeente Reusel-De Mierden
  Relativiteitsvereiste ex art. 8:69a Awb staat in de weg aan vernietiging van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Er bestaat geen duidelijke verwevenheid tussen de individuele belangen van eisers bij het behoud van een goede kwaliteit van hun directe leefomgeving en het algemene belang dat de Nbw 1998 en de Vogelrichtlijn beogen te beschermen. Over de beroepsgrond met betrekking tot de m.e.r.-beoordeling overweegt de rechtbank inhoudelijk niets.
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2078, M en R 2015/125
  bestemmingsplan "VAR 2013", gemeente Voorst
  Bij het bepalen van de m.e.r.-plicht van het bestemmingsplan is uitgegaan van een planologische vergelijking met het voorgaande bestemmingsplan. Onduidelijk is of dit ook is toegestaan indien de voorgaande planologische mogelijkheden niet (volledig) zijn benut.
 • annotatie J. Gundelach en M.A.A. Soppe
  AbRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1333, M en R 2015/106
  bestemmingsplan "Bedrijventerrein Foodpark", gemeente Veghel
  Voor de toepassing van het Besluit m.e.r. heeft de totale ontwikkeling van het bedrijventerrein Foodpark De Kempkens, die in twee fasen wordt uitgevoerd, te gelden als één samenhangende activiteit. In het bestemmingsplan wordt weliswaar uitsluitend voorzien in fase 1, maar gelet op de totale omvang van het bedrijventerrein had voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan een formele m.e.r.-beoordeling moeten worden verricht. Daarin had niet alleen rekening moet worden gehouden met de in het plan voorziene ontwikkeling van fase 1 van het bedrijventerrein, maar ook met de voorzienbare verdere ontwikkeling van fase 2. Er had een formele m.e.r.-beoordeling moeten worden verricht. Dat is niet gebeurd. Verwijzing naar onderzoeken waarin de gevolgen vanwege fase 2 zijn onderzocht, is geen alternatief voor de m.e.r.-beoordelingsprocedure. De mitigerende maatregelen ter voorkoming van negatieve effecten op de EHS hadden regulering moeten vinden in het bestemmingsplan, bijvoorbeeld door het opnemen van een voorwaardelijke verplichting.
 • annotatie M.A.A. Soppe en H. Witbreuk
  AbRvS 15 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1161, M en R 2015/105
  bestemmingsplan "[locatie1] Leende", gemeente Heeze-Leende
  Passende beoordeling en plan-MER voor bestemmingsplan kan achterwege blijven als er reeds een Nbw 1998-vergunning is verleend waarvoor een passende beoordeling is gemaakt, tenzij er nieuwe elementen zijn die niet of niet volledig bij de eerdere beoordeling zijn betrokken.
 • annotatie A.G.A. Nijmeijer en M.A.A. Soppe
  AbRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4648, TBR 2015/113
  bestemmingsplan "Rhijnbeek", gemeente Almelo
  Bestemmingsplan voor realisatie volumineuze detailhandel; onvoldoende gemotiveerd dat is gehandeld in overeenstemming met de ladder van duurzame verstedelijking. Informele m.e.r.-beoordelingsplicht vereist integrale beoordeling aan de hand van de omstandigheden in bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn. Toetsing aan het relativiteitsvereiste.
 • annotatie A.G.A. Nijmeijer en M.A.A. Soppe
  AbRvS 3 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1713, TBR 2015/114
  bestemmingsplan "Stadsrand Dalem - Reeshofweide 2013", gemeente Tilburg
  Belang appellant is het verkrijgen van een bestemming die de ontwikkeling van een woon-werkgebied op zijn gronden mogelijk maakt. De plan-m.e.r.-regeling, waaronder begrepen art. 7.2a Wm, strekken kennelijk niet tot bescherming van het belang van appellant. Vanwege relativiteitsvereiste ziet de Afdeling af van een inhoudelijke bespreking van het beroep van appellant voor zover dat ziet op de toepassing van de m.e.r.-regelgeving.
 • annotatie M.A.A. Soppe
  HvJEU 11 februari 2015, ECLI:EU:C:2015:79, M en R 2015/73
  Exploratieboringen ter zake van aardgas en aardolie zijn ingevolge de m.e.r.-richtlijn niet project-m.e.r.-plichting. Voor zover een dergelijke boring heeft te gelden als een diepboring, geldt er wel een m.e.r.-beoordelingsplicht. In de m.e.r.-beoordeling dient rekening te worden gehouden met cumulatieve effecten van andere projecten. Het is niet toegestaan om het cumulatiecriterium te verengen tot bijvoorbeeld projecten binnen dezelfde gemeente.
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 10 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4531, M en R 2015/50
  omgevingsvergunning verwerken licht asbesthoudend staalschroot, GS Zuid-Holland
  verwerking licht asbesthoudend staalschroot in smelten staal valt onder categorie C-21-5 en D-21.5; geen ambtshalve toetsing m.e.r.-richtlijn; Mogelijk minder milieubelastende locaties behoeven niet in de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling te worden onderzocht.
 • annotatie M.A.A. Soppe en H. Witbreuk
  AbRvS 29 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3841, M en R 2015/37
  omgevingsvergunning oprichten nieuwe rundveestal, landbouwloods en mestopslagsilo, gemeente Heumen
  Geen omgevingsvergunningplicht beperkte milieutoets voor melkrundveehouderij waarbij de drempel in D-14 Besluit m.e.r. niet wordt overschreden
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 1 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3546, M en R 2015/22
  vergunningaanvraag uitbreiding van ontgronding Gasselterveld, GS Drenthe
  M.e.r.-beoordelingsbesluit inhoudende dat een MER moet worden gemaakt voor de uitbreiding van een ontgronding is niet onredelijk; betekenis mag worden toegekend aan ligging van de uitbreiding; m.e.r.-beoordelingsaanmeldingsnotitie kan niet worden gelijkgesteld met een MER; compenserende maatregelen doen niet af aan het kunnen optreden van belangrijke nadelige milieugevolgen.
 • annotatie M.A.A. Soppe en M.M. Kaajan
  AbRvS 6 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2942, M en R 2014/143
  bestemmingsplan Buitengebied Westerveld, gemeente Westerveld
  Reikwijdte plan-m.e.r. beperkt tot m.e.r.-plichtige onderdelen; bestemmingsplanregels waarin wordt aangesloten bij de Natuurbeschermingswet 1998 ter verzekering dat aan die wet wordt voldaan, zijn om verschillende redenen rechtens niet toegestaan; strekking reparatieplan onduidelijk
 • annotatie M.A.A. Soppe en J. Gundelach
  HvJ EU 15 mei 2014, ECLI:EU:C:2014:330, TBR 2014/154
  tracébesluit A2 ’s-Hertogenbosch-Eindhoven
  Nieuw areaal habitat is voor toepassing natuurbeschermingsrecht geen mitigerende maar een compenserende maatregel
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1467, M en R 2014/113
  bestemmingsplan Lorentz I en II 2013, gemeente Harderwijk
  “Opzet en vormgeving”-criterium; geringe wijziging planologische regeling voor bestaand industrieterrein behelst geen wijziging in de zin van Besluit m.e.r.
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 9 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1207, AB 2014/164
  Nbw-vergunning vestiging agrarisch bedrijf Rockanje, GS Zuid-Holland
  Nbw 1998-vergunning, hanteren drempelwaarde 0,051 mol/ha/jr waar beneden stiktofdepositie geacht wordt geen enkel effect te hebben, is in het artikel 19d Nbw 1998-vergunningspoor niet door de Afdeling aanvaard. Berekende depositie op voor stikstof gevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied (0,03 en 0,04 mol/ha/jr) is zeer gering en ongeveer vier duizendste deel van een procent van de desbetreffende kridische depositiewaarde. Natuurlijke kenmerken van desbetreffende Natura 2000-gebied zullen niet worden aangetast.
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:517, M en R 2014/80
  wijziging Kernenergiewetvergunning Borssele
  Wijziging Kernenergiewetvergunning Borssele bestaande uit actualisatie Veiligheidsrapport impliceert geen wijziging in de zin van Besluit m.e.r.; geen plicht tot verrichten m.e.r.-beoordeling
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:555, M en R 2014/79
  co-vergistingsinstallatie Cleanergy Wanroij, GS Noord-Brabant
  Co-vergistingsintallatie is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig vanwege de categorieën D-18.4, D-21.6en D-22.1. Geen vergewisplicht vanwege m.e.r.-richtlijn. Toetsing aan uitsluitend door appellant genoemde categorieën
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:170, M en R 2014/46
  bestemmingsplan rejectvergassingsinstallatie vergassingsinstallatie ESKA power, gemeente Hoogezand-Sappemeer
  Opnemen maximale capaciteit vergassingsinstallatie in planregels is toegestaan; drempel C-18.4 Besluit m.e.r. niet overschreden; geen activiteit als bedoeld in D-18.7; vergewisplicht of er vanwege selectiecriteria bijlage III m.e.r.-richtlijn toch een verplichting tot het opstellen van een MER bestaat; aansluiten bij project-m.e.r.-beoordeling toegestaan;
  Wat betreft de milieueffecten van de vergassingsinstallatie mag aansluiting worden gezocht bij kleinschalige afvalverbrandingsinstallatie die valt onder milieucategorie 3.2 VNG-brochure. Nu geen zelfstandige afvalscheidingsinstallatie wordt mogelijk gemaakt, maar alleen een ondersteunende afvalscheidingsinstallatie is categorie 4.2 VNG-brochure niet van toepassing;
  Beroepen op normen uit de Natuurbeschermingswet 1998 worden buiten beschouwing gelaten vanwege het relativiteitsbeginsel
 • annotatie M.A.A. Soppe
  Rb Noord-Nederland 14 januari 2014, ASS AWB 12/451, M en R 2014/45
  biomassaelektriciteitscentrale ECOS Energy, GS Drenthe
  Begrip “installatie verbranden niet-gevaarlijke afvalstoffen” in onderdeel C-18.4 Besluit m.e.r. ziet op zowel verwijderingshandelingen als op nuttige toepassing afvalstoffen
 • annotatie M.A.A. Soppe
  Rb Noord-Holland 15 augustus 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:7078, M en R 2014/28
  projectbesluit/omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan ten behoeve van de nieuwbouw van een schapenschuur, gemeente Graft-De Rijp
  Projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro (oud; gelijk te stellen met Wabo-omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan) is geen plan in de zin van art. 19j Natuurbeschermingswet 1998. Geen plan-m.e.r.-plicht ingevolge art. 7.2a Wet milieubeheer.
 • annotatie M.A.A. Soppe en J. Gundelach
  AbRvS 3 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:149, M en R 2013/127
  ontgrondingsvergunning Uivermeertjes Zuid, gemeente Druten
  Informele m.e.r.-beoordeling; cumulatie van projecten leidt tot formele m.e.r.-beoordelingsplicht voor ontgrondingsvergunning
 • annotatie M.A.A. Soppe en J. Gundelach
  AbRvS 26 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:18, M en R 2013/116
  Wm-vergunning inrichting voor het opslaan en verwerken en bewerken van schaal- en weekdieren, vis en garnalen, gemeente De Marne
  Reikwijdte van categorie D.35c van het Besluit m.e.r.: vervaardigen van conserven van dierlijke en plantaardige producten
 • annotatie M.A.A. Soppe en J. Gundelach
  AbRvS 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9083, M en R 2013/97
  bestemmingsplan Buitengebied 1997, herziening Groningerveldweg 2a te Markelo, gemeente Hof van Twente
  Wijziging jurisprudentie art. 19j Nbw 1998: referentiesituatie passende beoordeling plan; representatieve invulling maximale planologische mogelijkheden; alternatievenonderzoek milieueffectrapport.
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 9 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY8002, AB 2013/96
  bestemmingsplan Emmeloord, Centrum - herziening 2010, gemeente Noordoostpolder
  bestemmingsplan Emmeloord, Centrum-herziening 2010 voorziet in samenhang met andere voorziene ontwikkelingen in één stedelijk ontwikkelingingsproject in de zin van het Besluit m.e.r; afstand tot Natura 2000-gebied voldoende voor stelling dat er geen negatieve effecten zijn te verwachten
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6766, AB 2013/97
  bestemmingsplan Deest Ontzanding, gemeente Druten
  plan-m.e.r.-plicht bestemmingsplan Deest Ontzanding; andere uitleg Afdeling inzake overgangsrechtelijke bepaling; ontgrondingslocatie staat niet op zich, maar moet voor bepalen m.e.r.-(beoordelings)plicht worden beschouwd in samenhang met bestaande in de nabijheid gelegen en in uitvoering zijnde ontgrondingen; uitgaan van maximale planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6741, TBR 2013/43
  wijzigingsplan Wijziging bestemming i.v.m. verplaatsing agrarisch bedrijf naar een perceel aan de Dwêrsfeart in Gorredijk, gemeente Opsterland
  Uitwerkingsplan ten onrechte niet door een m.e.r.-beoordeling voorafgegaan. Vaststellingsbesluit vernietigd. Onder meer gezien de aard van het gebrek, wordt geen toepassing gegeven aan bestuurlijke lus
 • annotatie M.A.A. Soppe
  Rechtbank Haarlem 12 december 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6096, M en R 2013/42
  omgevingsvergunning windturbines Nauernasche Polder, gemeente Zaanstad
  Twee nieuwe windturbines vormen samen met twee bestaande windturbines een windturbinepark in de zin van het Besluit milieueffectrapportage
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 14 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3088, M en R 2013/41
  bouwvergunningen windturbines Lelystad, gemeente Lelystad
  bouwvergunningen windturbines op Test Site Lelystad; geen sprake van met elkaar samenhangende installaties; geen Wm-vergunningplicht en derhalve geen aanhoudingsplicht voor aanvragen om bouwvergunning
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 3 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8982, M en R 2013/26
  bestemmingsplan Weenapoint, gemeente Rotterdam
  besluit-MER kon zich beperken tot het bestemmingsplan ook al maakt dat plan deel uit van een groter geheel als er voor dat groter geheel reeds een plan-MER is opgesteld
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 18 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1871, TBR 2012/166
  bestemmingsplan Inrichtingsplan Dwingelderveld, gemeente Westerveld
  Passende beoordeling en plan-m.e.r. vereist voor een bestemmingsplan als uit een ecologische toets zonder mitigerende maatregelen blijkt dat significante effecten op een Natura 2000-gebied niet zijn uit te sluiten; plan-m.e.r.-gebrek niet te passeren vanwege een verrichte m.e.r.-beoordeling
 • annotatie M.A.A. Soppe
  HvJ EU 22 maart 2012, ECLI:EU:C:2012:159, TBR 2012/151
  ASBL/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Er is ook sprake van een krachtens een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling verplicht vast te stellen plan of programma in de zin van de smb-richtlijn indien er geen verplichting bestaat zo’n plan of programma vast te stellen, maar de procedure van totstandkoming en vaststelling wel is gereguleerd in een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling
 • annotatie M.A.A. Soppe
  AbRvS 30 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6920, TBR 2012/129
  wijzigingsplan artikel 3.6 Wro voor het uitbreiden van een agrarisch bedrijf Asbroek 1 te Roggel, gemeente Leudal
  Omgekeerde volgorde m.e.r.-plichten; plan-m.e.r.-plicht blijft ook bestaan als er reeds vergunning is verleend, maar het plan meer mogelijk maakt (geen één-op-één inpassing)
 • annotatie M.A.A. Soppe en Ch.W. Backes
  HvJ EU 20 oktober 2011, ECLI:EU:C:2011:681, AB 2012/1
  Department of the Environment for Northern Ireland/Seaport
  Europeesrechtelijke noodzaak onafhankelijke instantie aan te wijzen die over inhoud van een milieu-effectrapport geraadpleegd moet worden

Artikelen

Jurisprudentiekatern Toets

Soppe Gundelach Witbreuk advocaten verzorgt sinds medio 2012 de jurisprudentiekatern van het tijdschrift Toets. De onderstaande afleveringen zijn verschenen:

 • Jurisprudentiekatern Soppe Gundelach Witbreuk advocaten,Twee MER'en bij grensoverschrijdend project en amtshalve aanvullen van rechtsgronden, Toets 2016, nr. 2
 • Jurisprudentiekatern Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, Schadevergoeding, geluidniveaus kartbaan, mestbewerking en procedurele aspecten, Toets 2016, nr. 1
 • Jurisprudentiekatern Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, Kosten alternatieven in relatie tot keuze voorkeursalternatief; recyclen afval in termen Besluit m.e.r. al dan niet verwijderen afval?; integraliteitseis m.e.r.-beoordeling, Toets 2015, nr. 4
 • Jurisprudentiekatern Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, Jurisprudentie Raad van State niet altijd even consistent, Toets 2015, nr. 3
 • Jurisprudentiekatern Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, Inspraakmogelijkheden aanvulling MER, samenhang- en voorzienbaarheidsbeginsel en relatie PAS en bestemmingsplan, Toets 2015, nr. 2
 • Jurisprudentiekatern Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, Inhoud en rechterlijke toetsing m.e.r.-beoordelingsbesluiten, Toets 2015, nr. 1
 • Jurisprudentiekatern Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, Compensatie en mitigatie; bestemmingsplan en stikstofdepositie, reikwijdte plan-MER en betekenis relativiteitsbeginsel voor m.e.r.-gebreken, Toets 2014, nr. 3-4
 • Jurisprudentiekatern Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, Niet iedere wijziging is een wijziging in de zin van het Besluit m.e.r.; Hanteren drempelwaarde verwaarloosbare toename stikstofdepositie is in Nbw 1998-vergunningspoor niet toelaatbaar, Toets 2014, nr. 2
 • Jurisprudentiekatern Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, Reikwijdte categorie verbranding niet-gevaarlijke afvalstoffen Besluit m.e.r. en provinciale kaders voor beoordeling stikstofdepositie voor Nbw-vergunningverlening, Toets 2014, nr. 1
 • Jurisprudentiekatern Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, Projectbegrip en projectsaldering, Toets 2013, nr. 4
 • Jurisprudentiekatern Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, Reikwijdte categorie conserven dierlijke en plantaardige producten en wijze betrekken bestaande activiteiten bij bepalen formele en informele m.e.r.-beoordelingsplicht, Toets 2013, nr. 3, p. 25
 • Jurisprudentiekatern Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, Bestemmen agrarische activiteiten, Toets 2013, nr. 2, p. 27
 • Jurisprudentiekatern Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, Plan-mer, bestemmingsplannen en Natura2000, Toets 2013, nr. 1, p. 21
 • Jurisprudentiekatern Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, Gevolg wijziging activiteit in m.e.r., Toets 2012, nr. 4, p. 25

Tekst & Commentaar Milieurecht

M.A.A. Soppe is auteur van het commentaar bij paragraaf 2.2 en hoofdstuk 7 Wet milieubeheer.

  Overige publicaties