Bij bepaalde milieubelastende projecten moet een milieueffectrapport worden gemaakt. Dit rapport moet een hulpmiddel zijn voor de besluitvorming. In het rapport worden de milieueffecten van de activiteit en van de alternatieven beschreven. In de wet is geregeld dat het milieueffectrapport in voorkomende gevallen moet worden getoetst door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. Ook buiten de in de wet genoemde gevallen wordt de Commissie regelmatig vanwege haar deskundigheid om advies gevraagd.

Marcel Soppe en Jade Gundelach treden op projectbasis op als werkgroeplid van deze commissie. Zo zijn zij onder meer als werkgroeplid betrokken (geweest) bij de advisering over de Beoordeling effectstudie Schaliegaswinning, de structuurvisie Schaliegaswinning, de ontwikkeling van een intergetijdengebied in de Hedwige- en Prosperpolder, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de herstructurering van de veehouderij in Noord-Brabant.