Nichekantoor

Soppe Gundelach Witbreuk advocaten is een nichekantoor op het gebied van het bestuursrecht, met daarbinnen een sterk accent op het omgevingsrecht. Onze advocaten hebben de afgelopen jaren een specialisatie opgebouwd met betrekking tot de publiekrechtelijke besluitvorming over omvangrijke infrastructurele en ruimtelijke projecten. Het gaat om projecten als rijkswegen, provinciale wegen, gemeentelijke (rond)wegen, landaanwinning, luchthavens, kustverdediging, de aanleg van zeehavens, bedrijventerreinen, sportcomplexen, woningbouwontwikkelingen, herstructurering van centrumgebieden en uitbreiding van agrarische bedrijven.

Diverse overheden hebben wij in dat kader van advies voorzien en in bestuursrechtelijke procedures (bijvoorbeeld bij de Raad van State) bijgestaan. Ook het bedrijfsleven, waaronder de agrarische sector en projectontwikkelaars, belangenorganisaties en particulieren behoren tot onze cliëntenkring. Zaken als handhavingskwesties, planschade en het inzetten van rechtsmiddelen tegen ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen behoren eveneens tot het hart van ons werkterrein. Voor een illustratief overzicht van zaken waarin onze advocaten hebben geprocedeerd, verwijzen wij naar projecten.

Wij zijn niet voor niets een nichekantoor. Het is onze overtuiging dat onze cliënten alleen in optimale zin kunnen worden bijgestaan, als de talrijke ontwikkelingen op het bestuursrechtelijke vlak op de voet worden gevolgd en nauwgezet worden geanalyseerd. Hierdoor kunnen wij samen met onze cliënten tijdig en gericht op deze ontwikkelingen anticiperen en reageren.

Onze advocaten worden vanwege hun praktijkervaring en hun parate en diepgaande kennis regelmatig gevraagd om bijdragen te leveren aan cursussen, symposia en studiedagen. Verder schrijven zij regelmatig bijdragen voor tal van tijdschriften. Voor een overzicht verwijzen wij graag naar cursussen en publicaties.

Werkwijze

Service aan de cliënt staat bij ons centraal. Dit betekent dat wij aan onze cliënten in woord en daad laten zien dat het ons menens is om hun adviesvraag adequaat te beantwoorden of een beroepsprocedure tot een goed einde te brengen. Wij staan voor betrokkenheid, korte lijnen en laagdrempeligheid.

Verder bestaat de omgevingsrechtelijke praktijk uit meer dan het recht alleen. Onze advocaten hebben ruime ervaring in de omgang met milieutechnische vraagstukken en de samenwerking met onder meer verkeers-, geluid- en ecologiedeskundigen. Verder zijn onze advocaten zich bewust van de politiek-bestuurlijke context waarin zaken zich kunnen afspelen. Zij zijn in staat om dit in hun advisering en procesbegeleiding te betrekken.

Ons kantoor kenmerkt zich ook door een zekere Twentse nuchterheid en een open blik. Onze dienstverlening is gebaseerd op waarden als transparantie en betrouwbaarheid. Onze inzet is erop gericht dat cliënten precies weten wat ze aan ons hebben en op welke wijze wij voor hen van meerwaarde kunnen zijn.

Onze aanpak, specifieke kennis en bewezen kunde maken Soppe Gundelach Witbreuk advocaten tot een uniek kantoor.