De rechtsgebieden waarop de focus van ons kantoor ligt, zijn:

Algemeen bestuursrecht

 • Handhaving
 • Openbaarheid van bestuur
 • Subsidies
 • Planschade en nadeelcompensatie
 • Bestuursprocesrecht

Omgevingsrecht

 • Ruimtelijke ordening
 • Milieurecht (in het bijzonder het instrument milieueffectrapportage)
 • Natuurbeschermingsrecht (waaronder Wet natuubescherming, Natura 2000 en NNN)
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Crisis- en herstelwet
 • Tracéwet
 • Agrarisch recht
 • Monumentenrecht
 • Waterrecht
 • Europees omgevingsrecht