Algemene voorwaarden besloten vennootschap Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V.

Art. 1  – Soppe Gundelach Witbreuk advocaten
Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V. is een besloten vennootschap. De besloten vennootschap voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam Soppe Gundelach Witbreuk advocaten. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van houdstermaatschappijen aandelen in Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V. houden (hierna: Partners).

Art. 2 – Opdrachten
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V.  De overeenkomst omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten. Partners, hun houdstermaatschappijen, bestuurders van Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V. en al degenen die voor Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V., al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Dit geldt ook indien de opdracht expliciet of stilzwijgend wordt verleend met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Art. 3  – Aansprakelijkheid
3.1. Iedere aansprakelijkheid van Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekeraar van Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V. wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V. beperkt tot het honorarium dat in de betreffende zaak gedurende de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is gedeclareerd, met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro).
3.2. Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V. is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden (zoals deurwaarders, deskundigen e.d.) en is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
3.3. Het bepaalde in dit artikel geldt ook voor het geval dat Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V. aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd en ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.
3.4. Het bepaalde in dit artikel kan tevens worden ingeroepen door of ten behoeve van de Partners, hun houdstermaatschappijen, de bestuurders van Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V., al degenen die voor Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V., al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, de door Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V. ingeschakelde derden, en andere personen voor wie Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.

Art. 4 – Declaraties en voorschotten
4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V. vast te stellen uurtarieven. Er wordt geen opslag voor algemene kantoorkosten in rekening gebracht.
4.2. Bijzondere onkosten (zoals nota’s van deurwaarders, deskundigen, andere derden, griffierechten e.d.) worden separaat in rekening gebracht.
4.3. Alle declaraties worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
4.4. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.5. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
4.6. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V. de werkzaamheden opschorten. Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.

Art. 5 – Rechtskeuze en forumkeuze
Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot die opdrachten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, met dien verstande dat dergelijke geschillen door Soppe Gundelach Witbreuk advocaten B.V. kunnen worden voorgelegd aan de rechter die zonder dit beding bevoegd zou zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Almelo op 21 februari 2012 onder nr. 5/2012